Задати питання
Обрати лікаря
Анкета оцінки задоволеності клієнтів
Про нас

Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради створено рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2017 №855 для надання первинної медичної допомоги.

Підприємство надає медичні послуги пацієнтам, якими подано декларації про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, лікарям підприємства.

Первинна медична допомога надається Центром відповідно до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 №504.

У Центрі працюють 131 лікарів загальної практики – сімейної медицини та 63 педіатрів.

Відповідно до визначених статутом завдань, підприємство надає наступні послуги:

 • Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
 • Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних (під час вагітності) станів
 • Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я
 • Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
 • Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо
 • Проведення наступних лабораторних досліджень:
  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • глюкоза крові;
  • загальний холестерин;
  • швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити
 • Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб
 • Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування
 • Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
 • Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта
 • Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства
 • Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства
 • Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров’я для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги
 • Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД
 • Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть
Наша візія

Комфортний та доступний заклад дружній до кожної родини з командою компетентних фахівців, орієнтованих на здоров’я, тривале та якісне життя.

Наша місія

Збереження здоров’я родини шляхом надання гарантованих державою якісних, безоплатних медичних послуг.

Наші цінності

У що ми віримо?

 • – спільна мета,
 • – команда компетентних фахівців,
 • – бажання змінювати та змінюватись,
 • – інноваційність,
 • – доброзичливість,
 • – толерантність,
 • – авторитетність.

Чого ми не сприймаємо?

 • – байдужість,
 • – безвідповідальність,
 • – корупція,
 • – некомпетентність.
Задати питання